ដូច្នេះ ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍ ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅ។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយនេះ៕

leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin វៀតណាមជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin នៅខេត្ត Ca Mau
leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំយោធភូមិភាគទី២ ប្រគល់សម្ភារៈបន្ទប់អានសៀវភៅជូនមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសង្គម និងសមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin វៀតណាម
leftcenterrightdel
សមាគមជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin ខេត្ត Ninh Binh ជូនអំណោយដល់ជនរងគ្រោះ
leftcenterrightdel
អតីតយុទ្ធជន ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin លោក Pham Van Phuc នៅខេត្ត Ha Nam ចិញ្ចឹមឃ្មុំយកទឹកឃ្មុំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ

បកប្រែដោយ Thuy Anh