ចម្លើយ៖ សំណួរដែលអ្នកសួរត្រូវបានកំណត់ក្នុងមាត្រា ៣២ មាត្រា ៣៣ អនុក្រឹត្យលេខ ២៨/២០២២/ND-CP ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ របស់រដ្ឋាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

១. មុខសញ្ញាបានខ្ចីប្រាក់កម្ចីរួមមាន៖

- គ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារជិតបន្ទាត់ក្រីក្រ។

- សហគ្រាស (ផលិតកម្ម កែច្នៃ ជួញដូរ) សហករណ៍ដែលចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃដែលមាន ៧០% ឬច្រើនជាងនេះនៃចំនួនកម្មករសរុប គឺជាជនជាតិភាគតិច។

២. លក្ខខណ្ឌខ្ចីប្រាក់កម្ចី៖

មុខសញ្ញាខ្ចីប្រាក់កម្ចីត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

សម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារជិតបន្ទាត់ក្រីក្រ៖ គ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារជិតបន្ទាត់ក្រីក្រ ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីប្រាក់កម្ចីក្រោមកម្មវិធីឥណទានសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និងគ្រួសារជិតបន្ទាត់ក្រីក្រ ដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅធនាគារគោលនយោបាយសង្គម និងស្ថិតក្នុងបញ្ជីសមាជិកចូលរួមខ្សែសង្វាក់តម្លៃត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងមានផែនការខ្ចីប្រាក់កម្ចីដែលសមរម្យសម្រាប់គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី។

សម្រាប់សហគ្រាស និងសហករណ៍៖ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដំណើរការដោយស្របច្បាប់ មានផែនការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី ដើម្បីចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ហើយត្រូវបានអនុម័ត ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ; មានការចូលរួមវាយតម្លៃលើគម្រោងខ្ចីប្រាក់កម្ចីពីធនាគារគោលនយោបាយសង្គម មុនពេលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុម័ត; អនុវត្តការធានាប្រាក់កម្ចីស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារគោលនយោបាយសង្គម និងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការធានា។

leftcenterrightdel
រូប​ថតឧទាហរណ៍ (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

* មិត្តអ្នកអាន Bui Thu Huong នៅឃុំ Dan Tien ស្រុក Vo Nhai ខេត្ត Thai Nguyen បានសួរថា៖ តើចំពោះគ្រឹះស្ថានសាសនាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដី ដើម្បីទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីគឺចាំបាច់បំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ៖ យោងតាមបញ្ញត្តិនៃប្រការ​ ៤ មាត្រា ១០២ នៃច្បាប់ភូមិបាល គ្រឹះស្ថានសាសនាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដី ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងកម្មសិទ្ធិលើផ្ទះ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតជាប់នឹងដី ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ក) ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋ។

ខ) មិនមានជម្លោះ។

គ) មិនមែនជាដីទទួលពីការផ្ទេរ ឬបរិច្ចាគ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤។

បកប្រែដោយ Duy Hoan