លោកសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត Le Quan បានក្លាយជាតំណាងតែមួយគត់នៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចូលរួមក្នុងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតរបស់ AUF ។

leftcenterrightdel
លោកសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត Le Quan

ការដែលលោកសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត Le Quan ក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ AUF នឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៃការអំប់រំឧត្តមសិក្សាក្នុងតំបន់ នៅប្រទេសវៀតណាម និងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគីក្នុងចំណោមដៃគូនៃប្លុកហ្វ្រង់កូហ្វូន។

AUF មានសាកលវិទ្យាល័យសមាជិកជាង ១.០០០ មកពី ១២០ ប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង។ អង្គការនេះរួមចំណែកក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ការបង្កើតបរិយាកាសវិទ្យាសាស្ត្រមួយ និងការតភ្ជាប់បណ្តាសាកលវិទ្យាល័យជាសមាជិក បម្រើការអភិវឌ្ឍសង្គម៕

បកប្រែដោយ Duy Hoan