ដើម្បីរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនៅតាមតំបន់ព្រំដែន នាពេលកន្លងមក ក្រោមការអនុវត្តកម្មវិធី “ជួយឧបត្ថម្ភកូនសិស្សឲ្យបានទៅសាលារៀន” និងគំរូ “កូនធម៌របស់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន” កម្លាំងការពារព្រំដែនខេត្ត Thua Thien Hue បានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើន ជាក់ស្តែង អមដំណើរសិស្សានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាកក្នុងតំបន់ មុនឆ្នាំសិក្សាថ្មី...

leftcenterrightdel
"កូនធម៌របស់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន" ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ និងថែទាំក្នុងបរិយាកាសយោធា


 

leftcenterrightdel
ប្ហូន Le Thanh Tung សិស្សថ្នាក់ទី៧ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យ - វិទ្យាល័យ Hong Van (A Luoi, Thua Thien Hue) មានក្តីរំភើបរីករាយជាមួយនឹងអំណោយជាកង់ និងសំលៀកបំពាក់ថ្មី ដែលផ្តល់ដោយពូៗកងទ័ព


 

leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល នៃក្រុមចលនាមហាជន (ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនច្រកទ្វារព្រំដែន Hong Van) សម្របសម្រួលជាមួយសាលាទាំងឡាយដើម្បីចលនាសិស្សឲ្យទៅរៀន មុនឆ្នាំសិក្សាថ្មី


 

leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន នៃកងទ័ពការពារព្រំដែន រៀបចំសម្ភារៈសិក្សាឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាក

leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល យុទ្ធជន នៃកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Thua Thien Hue តែងតែចុះសួរសុខទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្ស

បកប្រែដោយ Duy Hoan