សាកលវិទ្យាល័យចំនួន៥ ផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រដល់ជនបរទេសរៀនភាសាវៀតណាម រួមមាន៖ សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យទីក្រុងហាណូយ; សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហាណូយ; សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យទីក្រុងហាណូយលេខ២; សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Thai Nguyen; និងសាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Da Nang។

leftcenterrightdel
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហាណូយ (រូបថត៖ ussh.vnu.edu.vn)

 

ភារកិច្ចនេះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃ១៣ ខែកុម្ភៈ។ ក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលស្នើឲ្យសាកលវិទ្យាល័យចំនួន៥ ទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាព និងលទ្ធផលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាល ការវាយតម្លៃ និងផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រដល់ជនបរទេសរៀនភាសាវៀតណាមមុនថ្ងៃ១៥ ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh