ខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួនអំពីពិធីបុណ្យអំណរស្រូវថ្មីរបស់ជនជាតិ Xo Dang នៅទីក្រុង Dak To ស្រុក Dak To ខេត្ត Kon Tum ។

leftcenterrightdel
ប្រជាជន​យកដង្វាយមកថ្វាយនៅកន្លែងយកទឹកដើម្បីសុំយកទឹកទៅភូមិវិញ
leftcenterrightdel
ធ្វើពិធីថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងយកទឹក
leftcenterrightdel
ស្រី Xo Dang ត្រងយកទឹកពីប្រភពទឹក
leftcenterrightdel
រៀបបាយដំបូងរដូវកាលថ្វាយជូនអាទិទេព
leftcenterrightdel
ការសម្តែងសិល្បៈក្នុងពិធីបុណ្យអំណរស្រូវថ្មី

បកប្រែដោយ Duy Hoan