គម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានថវិកា ៤.៤ លានដុល្លារអាមេរិកពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ណ័រឌិក (NDF) និងដើមទុនបដិភាគពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងបី តាមរយៈផែនការបន្ស៊ាំសុខាភិបាលជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (vietnamplus.vn)

គម្រោងនេះសម្រេចបានការវាយតម្លៃអំពីភាពងាយរងគ្រោះ និងលទ្ធភាពបន្ស៊ាំសម្រាប់ខេត្តចំនួន ១៤ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម និងបណ្តុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មាភិបាលសុខាភិបាលជាង ១,៣០០ នាក់ អំពីផ្នែកប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh