ជាពិសេស ពីដើមខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ឥឡូវនេះ កម្មវិធី “នារីកងទ័ពរីកសាយភាយសេចក្តីស្រឡាញ់” បានទាក់ទាញការចូលរួមពីកម្មាភិបាល និងសមាជិកានៅស្ថាប័ន អង្គភាពក្នុងកងទ័ពទាំងមូល។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមរៀបចំជូនរូបភាពមួយចំនួនអំពីកម្មវិធីនេះនៅរដ្ឋធានីហាណូយ៕

leftcenterrightdel
រៀបចំអំណោយដើម្បីជូនប្រជាជនរងប៉ះពាល់ដោយជំងឺ Covid-19
leftcenterrightdel
ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការប្រគល់អំណោយដល់ប្រជាជនរងប៉ះពាល់ដោយជំងឺ Covid-19 នៅខ័ណ្ឌ Hai Ba Trung
leftcenterrightdel
ពិនិត្យមុនពេលជូនអំណោយដល់មុខសញ្ញាទទួលរបបពីរដ្ឋនៅខ័ណ្ឌ Hoang Mai
leftcenterrightdel
តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំខ័ណ្ឌ Hai Ba Trung ទទួលអំណោយ ៤០០ កញ្ចប់ ពីគណៈកម្មការរៀបចំ

បកប្រែដោយ Thuy Anh