ចំលើយ៖ បញ្ហាដែលអ្នកសួរត្រូវបានចែងនៅប្រការ ២  មាត្រា ៦៤ សារាចរលេខ ០២/២០២២/TT-UBDT របស់រដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានគណៈកម្មការជនជាតិដូចតទៅ៖

ក) ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្នាក់ខេត្ត សម្រេចលើចំនួន និងការលើកសរសើរគំរូល្អ ជាព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ មេភូមិ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព និងកម្មាភិបាលស្នូល បញ្ញវន្ត អាជីវករ សិស្ស និស្សិត និងយុវជនលេចធ្លោជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងខេត្តដែលស្របតាមតម្រូវការ ស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់មូលដ្ឋាន និងប្រភពថវិកាដែលបានកំណត់។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (baochinhphu.vn)

ខ) រៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង សម្រាប់ថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់ខេត្តរៀបចំសកម្មភាពលើកសរសើរ លើកតម្កើង និងផ្តល់រង្វាន់ដល់គំរូល្អ រួមមាន (ព្រឹទ្ធាចារ្យ មេភូមិ  អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព កម្មាភិបាលស្នូល អាជីវករ សិស្ស យុវជនលេចធ្លោរបស់ជនជាតិភាគតិច និងមុខសញ្ញាផ្សេងទៀត) នៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំ។

គ) រៀងរាល់៣ឆ្នាំម្តង រៀបចំសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរ សិក្សាបទពិសោធន៍ សន្និសីទ សិក្ខាសាលា ជួបជុំគ្នា ពិភាក្សា ផ្តល់អំណោយ លើកសរសើរ លើកតម្កើង និងផ្តល់រង្វាន់ដល់គំរូល្អក្នុងវិស័យមួយចំនួននៃជីវិតសង្គមសម្រាប់ថ្នាក់ស្រុកដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅ ឬ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្ត។

ឃ) ត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងារ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំ ព្រមទាំងរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការជនជាតិអំពីលទ្ធផលនៃការងារលើកសរសើរ និងលើកតម្កើងគំរូល្អនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្ត។

* មិត្តអ្នកអាន Vu Van Long នៅឃុំ A Roang ស្រុក A Luoi ខេត្ត Thua Thien Hue បានសួរថា៖ ទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជននៅពេលខ្ចីប្រាក់តាមគោលនយោបាយឥណទានអនុគ្រោះដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២១ -២០៣០, ដំណាក់កាលទី ១ ពីឆ្នាំ ២០២១  ដល់ ២០២៥ ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្ដេច?

ចម្លើយ៖ បញ្ហាដែលអ្នកសួរត្រូវចែងនៅក្នុងមាត្រា ៤០ ក្រឹត្យលេខ ២៨/២០២២/ND-CP ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ របស់រដ្ឋាភិបាលដូចតទៅ៖

១.អតិថិជនខ្ចីប្រាក់ ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់តាមបទប្បញ្ញត្ដិនៅក្នុងក្រឹត្យនេះ ប្រើប្រាស់ដើមទុនកម្ចីត្រឹមត្រូវតាមគោល​បំណង សងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់  និងទាន់ពេលវេលាតាមការព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចសន្យាឥណទាន។

២. អតិថិជនខ្ចីប្រាក់មិនបានផ្ទេរសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីលំនៅដ្ឋាន សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីផលិតកម្ម ឬ លំនៅឋាននៅពេលដែលជាប់ជំពាក់បំណុលនៅធនាគារគោលនយោបាយសង្គម៕

បកប្រែដោយ Pham Diep