អង្គភាពទាំងនេះបានអំពាវនាវការបរិច្ឆាគថវិការាប់ពាន់លានដុង ហើយតំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក បរិច្ឆាគធុងស្តុកទឹកសាប និងដឹកជញ្ជូនទឹកស្អាតជូនប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងគ្រោះរាំងស្ងួត និងជ្រាបជាតិប្រៃ។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមផ្សាយរូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពនេះដូចតទៅ៖

leftcenterrightdel
យុវជននៃខេត្ត Soc Trang  ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ដឹកជញ្ជូនទឹកស្អាតជូនប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងគ្រោះរាំងស្ងួត និងការជ្រាបជាតិប្រៃ
leftcenterrightdel
យុវជននៃខេត្ត Long An ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ជួយកសិករឱ្យនាំទឹកសាបចូលវាលស្រែ
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៃតំបន់ ៥ កងទ័ពជើងទឹក ផ្តល់ទឹកសាបជួនប្រជាជននៅកោះ Hon Chuoi
leftcenterrightdel
តំណាងយុវជនវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៩ ផ្តល់ទឹកប្រាក់ជូនប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងគ្រោះរាំងស្ងួត និងការជ្រាបជាតិប្រៃ

បកប្រែដោយ Huyen Trang