ឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់មកហើយ មុខរបរធ្វើក្រដាស Ban របស់ជនជាតិ Nung នៅតែត្រូវបានរក្សា ព្រោះវាជាគ្រឿងដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងជីវភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឡើយ។ ក្នុងនោះ ឃុំ Phuc Sen (ស្រុក Quang Uyen ខេត្ត Cao Bang) ត្រូវបានស្គាល់ដោយរបរធ្វើក្រដាសរបស់ប្រជាជន Nung។ វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ធ្វើក្រដាស Ban គឺដើមឈើក្រដាស Do ដែលជនជាតិ Nung (ហៅថា may sla)។

កាលពីមុន ផលិតផលក្រដាស Ban ត្រូវបានជនជាតិ Nung ប្រើប្រាស់សម្រាប់សរសេរ តុបតែងផ្ទះ គម្របអាហារ។ល។ សព្វថ្ងៃនេះក្នុងជីវភាពរស់នៅសម័យទំនើប ជនរួមជាតិ Nung នៅតែប្រើប្រាស់ក្រដាស Ban សម្រាប់តុបតែងផ្ទះ គម្របអាហារ សម្អាតគ្រឿង។ល៕

leftcenterrightdel
អ្នកឃុំ Phuc Sen (ស្រុក Quang Uyen ខេត្ត Cao Bang) ធ្វើក្រដាស Ban
leftcenterrightdel
ការចាកម្សៅក្រដាសលើពុម្ភឲ្សស្មើគ្នា
leftcenterrightdel
ការគាបក្រដាស
leftcenterrightdel
ក្រដាសត្រូវបានយកទៅហាលថ្ងៃនៅលើជញ្ជាំង
leftcenterrightdel
ក្រដាស Ban ជាផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដែលមិនអាចខ្វះបាននៅទីផ្សារ

បកប្រែដោយ Thuy Anh