វៀតណាម-កម្ពុជា៖ ជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រេចបាន ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ

go top