លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូង

go top