លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយជោគជ័យ

go top