លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ទទួលជួបលោក ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចកម្ពុជា

go top