លោក To Lam ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឱ្យកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាម

go top