លោក Tran Thanh Man ត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម

go top