លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្រី Pham Minh Chinh ទទួលជួបឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី នេត សាវឿន

go top