ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ សមស្របនឹងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ វៀតណាម-បារាំង

go top