ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ចិនលើកទី៨ ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យនៅវៀតណាម

go top