លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយជោគជ័យ

go top