លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចូលរួមកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរវាងវៀតណាម និងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF)

go top