ដំណើរបំពេញបេសកកម្មរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម៖ សក្ខីភាពជាក់ស្តែងនៃការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរួមវៀតណាម-អាមេរិក

go top