កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន (ADMM) លើកទី ១៧ ទទួលបានជោគជ័យ

go top