បង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្ដិការរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងកម្ពុជា

go top