រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមិត្ដជាប្រពៃណីជាការរួមចំណែកដល់បរិយាកាសសន្ដិភាពសម្រាប់ខ្លួន​ឯង និងក្នុងតំបន់

go top