កងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានត្រឡប់ពីប្រទេសទួរគីមកមាតុប្រទេសវិញដោយសុវត្ថិភាព

go top