បណ្តាមន្ទីរពេទ្យនៃយោធភូមិភាគទី៧ ពិនិត្យសុខភាព និងផ្តល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

go top