អនុវត្តយ៉ាងល្អនូវការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្ត Nghe An

go top