កងទ័ពជើងគោកអាស៊ានសហប្រតិបត្ដិការស្អិតរមួត ដើម្បីសន្តិភាព

go top