លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ជួបពិភាក្សាការងារ និងជួបសវនាការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា

go top