ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមទទួលជួប និងពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា

go top