ធ្វើពិពិធកម្មទម្រង់នៃការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការការពារព្រំដែនដល់ប្រជាជននៅតាមខ្សែព្រំដែនខេត្ត Lang Son

go top