កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងដៃគូ៖ ទំនួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការរក្សាសន្តិភាព ការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីស្ថិរភាព និរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ

go top