ឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដល់ប្រជាជននៅតំបន់ខ្ពស់

go top