នាយកដ្ឋានពេទ្យយោធាពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនខេត្ត Cao Bang

go top