រួម​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុម K73 ក្នុង​កាតព្វ​កិច្ច​ស្វែង​រក​អដ្ឋិធាតុ​យុទ្ធមិត្ត​ដ៏​ថ្លៃ​ថ្នូ​

go top