កងទ័ពការពារព្រំដែនទទួលតំណែងជាលេខារងនៃគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ៖ ដំណើរការជួយប្រជាជនឲ្យចូលក្នុងបក្សនៅតំបន់ព្រំដែន

go top