លោកប្រធានរដ្ឋ Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលជួបសវនាការនិងពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា

go top