និស្សិតនារីជនជាតិ Chut ដំបូង​នៅភូមិ Rao Tre ទទួល​បាន​ការ​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយកងទ័ពការពារព្រំដែន

go top