បងប្អូនជនរួមជាតិ Van Kieu ចែករំលែកជាមួយជនរួមជាតិភាគខាងត្បូងវៀតណាមក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាត Covid-19

go top