រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តជូនទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19

go top