ជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-កម្ពុជាឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត

go top