ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត

go top