កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា ត្រូវបានជំរុញជាបន្ត

go top