ប្រវត្ដិសាស្ដ្រចងចាំពីគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម-កងទ័ពព្រះ ជានិច្ច

go top