កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីអាស៊ានមួយស្អិតរមួត និងឆ្លើយតប

go top