កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Tay Ninh បង្កើនការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19

go top