ការអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានជួយរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគ Covid-19 បានឆាប់រហ័ស

go top