មណ្ឌលសុខភាពមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាមជា​សក្ខី​ភាព​មួយ​នៃទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព​រវាងប្រទេសទាំងពីរ

go top